Конституција

СТАТУТ ДОБРОТВОРНОГ УДРУЖЕЊА

1. Назив

Назив удружења је: The Serbian Society (“The Society”). На Српском језику друштво ће се звати Српско Друштво.

2. Циљеви

2.1 Циљеви друштва су:

2.1.1 Да штити интерес јавности, а нарочито интерес оног дела друштвене заједнице коју чине Срби или делови популације српског порекла, који живе у Лондону и околини, без обзира на пол, сексуалну оријентацију, расу или политичко, религиозно или друго опредељење. Друштво ће да делује, уз сарадњу са локалним властима, добротворним организацијама и члановима друштвене заједнице, на ублажавање сиромаштва, на унапређивању образовања, тако што ће обезбедити или помоћи да се обезбеде услови за предшколско и школско образовање.Такође ће помагати Србима и онима који су српског порекла, при запославању и интеграцији у друштво. Нароцито ће се трудити да се побољша образовање у области српске историје, културе и културног наслеђа, као и да се обезбеди или помогне у обезбеђивању објеката за рекреацију и слободне активности, а у циљу општег друштвеног интереса и побољшања услова живота чланова заједнице, као и развијања добрих односа између Срба и припадника других етничких или расних група.

2.1.2 Да се обезбеде просторије за седиште Друштва ( надаље под називом: “The Centre“), као и да се обезбеди одржавање истог, (било самостално или у сарадњи са неким од локалних власти или других особа или институција), у складу са овим циљевима.

٭ Члан 2.1.1 је измењен на специјалној скупштини друштва која је сазвана и одржана 18. маја 1996. и од тада гласи као што је напред наведено.

2.2 Друштво нема политичку ни религиозну припадност.

3. Овлашћења

У складу са наведеним циљевима, Друштво има следећа овлашћења:

3.1 да повеже и закаже разговоре представника добротворних организација, државних институција, органа власти и појединаца и да се придружи националним или интернационалним организацијама са сличним добротворним циљевима.

3.2 да организује или учествује, или да помогне у организовању или учествовању: изложби, састанака, предавања, часова, семинара и курсева за обуку и свих облика образовних друштвених или рекреативних активности

3.3 да сакупља и шири информације у вези са свим питањима која се тичу ових циљева, као и да размењује такве информације са осталим субјектима који имају сличне циљеве било у овој земљи или у иностранству

3.4 да одезбеди писање, штампање, објављивање као и издавање у већем броју примерака новина, књига, периодичних издања, памфлета, летака или филмова и снимљених материјала ради информисања о циљевима Друштва

3.5 да купује, рентира, размењује, изнајмљује или на било који други начин стиче имовину као и права и привилегије потребне за популаризацију својих циљева, као и да гради, одржава или адаптира објекте у складу са чланом 11. овог Статута

3.6 да законски регулише надзор, контролу и управљање имовином коју тако прибави

3.7 да, у складу са законом, прода, изда, стави под хипотеку ради добијања зајма, отуђи или уновчи сву или само део имовине Друштва

3.8 да прикупља средства, тражи и прима прилоге од група и појединаца кроз претплату или на други начин под условом да прикупљена средства нису стечена на основу трговине као трајне делатности

3.9 да прихвата поклоне, добија новац путем депозита или зајма и да позајмљује или сакупља новац за циљеве под условима и на начин прописан законом

3.10 да прибавља прилоге за Друштво усменим или писменим захтевима на јавним састанцима или на други начин

3.11 да промовише и спроводи или помаже у промовисању и спровођењу истраживања и анкетирања и анализа и да објави корисне резултате оваквих истраживања, анкета и анализа

3.12 да инвестира новац Друштва који тренутно није потребан за остваривање циљева у имовину, хартије од вредности или на штедни улог, за које сматра да су погодни а да су у складу са законом

3.13 да запосли и плати одређене особе да надгледају, организују и извршавају послове друштва као и да обезбеди основне исплате доприноса пензионом и осталим социјалним фондовима за раднике, њихове удовице и издржаване особе

3.14 да преузме, буде извршилац, руководи или помаже у руковођењу добротворном задужбином за коју је Друштво овлашћено законом

3.15 да плати премију по основу осигурања за накнаду штете која покрива одговорност чланова Извршног Одбора (или било кога од њих појединачно) а за коју би они по одредбама закона иначе били лично одговорни због немарности, неиспуњења обавеза, кршења дужности или злоупотребе поверења везаних за Друштво. Друштво неће бити одговорно за накнаду штете по основу захтева за накнаду штете проузроковане чињењем или пропустом чланова Извршног Одбора (било кога од њих), за коју су знали или је требало да знају да је у питању повреда дужности или злоупотреба поверења или коју су проузроковали чланови Извршног Одбора (или било ко од њих појединачно) крајњим немаром и непажњом без обзира да ли су тиме повредили дужност или злоупотребили поверење

3.16 да обезбеди полису осигурања која покрива накнаду штете запосленима и волентерима за случајеве ризика који се десе приликом њиховог рада а сматра се да је осигурање у таквим случајевима потребно

3.17 да испуни све законске обавезе потребне за испуњење постављених циљева

4. Чланство

4.1 Учлањење у Друштво је отворено, без обзира на политичко опредељење, националност, религију, расу или боју за:

4.1.1 све особе старије од 18 година које су заинтересоване за унапређење рада Друштва и које су платиле годишњу чланарину чији се износ утврђује одлуком Извршног Одбора и

4.1.2 придружене групе које могу бити националне, интернационалне и локалне добровољне или непрофитабилне организације које се баве дистрибуцијом без обзира да ли су придружене или нису придружене Друству, а заинтересоване су да унапређују рад Друштва и уплатиле су годишњу чланарину

4.1.3 органи власти на чијој територији се налази седиште Друштва

4.2 Свака организација – чланица Друштва поменута у члану 4.1.2 и 4.1.3 бира једног Представника који гласа у име те организације на састанцима Друштва. У случају да Представник да оставку или на други начин напусти организацију коју представља, аутоматски престаје да представља такву организацију.

4.3 Свака организација – чланица Друштва може да изабере заменика који замењује

њеног представника у случају да је спречен да присуствује одређеном састанку Друштва

4.4 Чланови Друштва, без права гласа, могу бити и малолетне особе (млађи од 18 година) ако Извршни Одбор сматра да они могу својим радом допринети циљевима Друштва.

4.5 Изврсни Одбор има дискреционо право да изабере почасне чланове Друштва са тим Да исти немају право гласа.

4.6 Изврсни Одбор има право да:

4.6.1 одобри или одбије захтев за учлањење у Друштво и

4.6.2 да, када за то постоје основани разлози, суспендује или прекине чланство било којег појединца или представника организације, под условом да су појединац или представник организације добили право да буду саслушани од стране Извршног Одбора пре доношења коначне одлуке.

5. Почасне функције

5.1 На горе поменутој Годишњој скупстини, Друштво бира Председника, Секретара , Благајника и чланове за остале почасне функције у Извршном Одбору.

5.2 Председник и остали чланови Извршног Одбора врше функцију све до наредне годишње скупштине Друштва. Могу да буду поново изабрани под условом да ни један члан Извшног Одбора није вршио ту функцију дуже од три године у континуитету. По истеку овог периода мора да протекне једна година пре него што би било који члан Извршног Одбора могао бити поново предлозен за избор у ИО.

5.3 Председник и чланови ИО су по сили закона чланови Друства, ИО и било којих других пододбора.

5.4 ако се упразни место у ИО, Изврсни Одбор има право да попуни упражњено место из сопственог састава. Било ко, постављен као заменик, ће обављати ту функцију до следеће Скупштине Друштва и може да буде изабран на том састанку.

5.5 Друштво поставља једног или више квалификованих књиговођа и одређује висину новчане накнаде за њихов рад (уколико се таква одреди).

6. Извршни Одбор

6.1 Извршни Одбор ( у даљем тексту „Одбор“) спроводи политику и управља пословањем Друштва. Има обавезу да се састаје најмање 5 пута годишње и када је у пуном саставу мора да има најмање шест цланова.

Одбор се састоји од:

6.1.1 чланова изабраних у складу са чланом 5 овог Статута.

6.1.2 По једног представника кога су делегирали:

(i) Удружења чланице

(ii) Секције Локалних органа власти у складу са чланом 4.1.3 Статута.

6.1.3 три представника предложена од чланова појединачно, или већи број који мора бити сразмеран броју чланова одбора у складу са чланом 6.1.2. Представници које су предложили чланови појединци, бирају се из састава чланова друштва који су присутни на Годишњој скупштини.

6.1.4 Особе предложене на основу члана 6.4 Статута.

6.2 Чланови Одбора бирају се на годишњој Скупштини Друштва у складу са чланом 8 Статута.

6.3 Одбор се бира на 3 (три) године. Једна трећина чланова Одбора даје оставку сваке године, али може бити поново изабрана. Чланови који дају оставку су они са најдужим стажом у Одбору од последњих избора. Тај број не укључује чланове који по закону обављају функцију члана одбора. Уколико два или више чланова имају исту дужину стажа у Одбору, одлука ко ће поднети оставку доноси се већином гласова.

6.4 Поред чланова изабраних на овај начин и оних који ту функцију врше у складу са чланом 4.3, Одбор може да кооптира до 5 чланова са пуноправним чланством у Одбору, без обзира на то да ли су изабрани као појединци или представници, или на комбиновани начин. Они су пуноправни чланови Одбора до следеће Годишње Скупштине. Број тако кооптираних чланова не сме прелазити једну трећину укупног броја чланова Одбора у складу са чланом 6.1 Статута. Кооптирани чланови имају право гласа на састанцима Одбора.

6.5 Ако се упразни место у Одбору, Извршни Одбор има право да попуни упражњено место и свако од тако постављених појединаца на тој функцији остаје до одржавања следеће Годишње Скупштине Друштва. Такав члан има право да буде предложен и биран на тој скупштини.

6.6 Рад Одбора неће бити угрожен уколико се из било ког разлога не изабере члан или има неправилности у његовом предлагању, избору, постављању и кооптирању.

6.7 Одбор може поставити посебне пододборе или тела која обављају функцију Одбора уколико се то показе као неопходно. У том случају Одбор одређује њихов начин рада, овлашћења, дужину рада и састав. О свим одлукама и раду ових посебних или наменских пододбора и тела Одбор мора бити благовремено обавештен.

6.8 Под секцијама се подразумевају оне групе појединаца изабране у оквиру Друштва за обављање свакодневних активности и послова Друштва. Одбор одређује услове рада и овлашћења сваке секције а може такође одредити и дужину трајања њеног рада.

7. Плаћене функције

7.1 На основу цлана 2.4.14 Одбор има искључиво право избора, отпуштања и одређивања права и обавеза свих запослених у Друштву.

7.2 Ни један члан Друштва који врши плаћену функцију не може бити биран ни у један Одбор Друштва, али може бити позван као саветник, без права гласа.

8. Састанци Друштва

8.1 Прва Годишња Скупстина Друства мора бити одржана најкасније 1-ог октобра и потом један пут годишње, сваке наредне године.Време и место одржавања Годишње Скупстине Друштва одређује Одбор ( с` тим да то не може бити по протеку више од 15 месеци од одржавања претходне Годишње Скупштине Друштва). Секретар мора писмено да обавести сваког члана најмање 21 дан пре одржавања Годишње Скупштине. Надлежности Годишње Скупштине су:

(а) Разматрање и усвајање годишњег известаја о раду Друштва који подноси Изврсни Одбор и усвајање завршног финансијског

обрачуна.

(б) Избор почасних чланова .

(ц) Избор чланова Извршног Одбора.

(д) Постављање једног или више књиговођа.

(е) Решавање свих осталих питања по указаној потреби.

(ф) Уколико је неопходно, разматрање и гласање о предлозима за промену Статута у сагласности са чланом 13 истог.

8.2 Ванредну Годишњу Скупштину Друштва сазива Председник Извршног Одбора, по основу свог дискреционог права, или Секретар Извршног Одбора у року од 21 дан од дана пријема писменог захтева потписаног од најмање једне трећине пуноправних чланова, уз навођење разлога за сазивање исте.

9. Избор почасних чланова и чланова Одбора

9.1 Само пуноправни чланови Друштва, било као појединци или представници, имају право да буду бирани на почасне функције или за чланове Одбора.

9.2 Предлагање почасних функција или чланова одбора врше пуноправни чланови Друштва у писаној форми. Предлог мора бити уручен Секретару најмање седам дана пре одржавања Скупштине. Уколико има више предлога него упражњених места, избор чланова ће се вршити тајним или јавним гласањем, о чему одлучује Одбор, под условом да су први чланови Одбора изабрани тајним гласањем на првој Генералној Скупштини Друштва.

10. Правила о начину рада на састанцима

10.1 Кворум

Кворум на скупстини Друства чини минимум од 25 чланова или једна трећина од укупног чланства, у зависности од тога који број је мањи. Кворум на састанку Одбора сазваног по основу члана 6.1 или било ког пододбора је минимум од 3 члана или једне трећине чланства зависно од тога који број је мањи, од укупног чланства Одбора или оног броја који Друштво одреди на Генералној скупштини.

10.2 Гласање

Уколико није другачије прописано, по свим питањима на састанку за доношење одлуке је потребна проста већина присутних цланова који имају право гласа. Правила за гласање по основу пуномоћја одређује Одбор. Гласање по основу пуномоћја не може се вршити за случајеве предвиђене члановима 13 и 14. Нико нема право на више од једног гласа сем ако је особа овлашћена да гласа у име два или више гласаца. У случају једнаког броја гласова председавајући на састанку има право на одлучујући глас (глас више).

10.3 Записник

Одбор и пододбори морају имати књигу записника. Секретар је дужан да води евиденцију о свим одлукама као и процедури на састанцима.

10.4 Правилници и писмени налози

Одбор има право да усваја правилнике и регулативе за рад и извршавање одређених задатака Друштва. Такође има обавезу да одлучи о правилима коришћења просторија друштва (Office). Ови правилници и регулатива су важећи под условом да су претходно размотрени на Генералној Скупштини Друштва и да нису у супротности са одредбама овог Статута.

11. Финансије

    1. Сва новчана средства које Друштво прикупи, или која се прикупе у име друштва, користиће се за остваривање циљева друштва и не могу се користити ни у које друге сврхе. Међутим, ово не спречава да се,у складу са Статутом,запосленима у Друштву врше законите и савесне исплате, као и надокнада члановима за оправдане трошкове које су имали у вези са радом Друштва.

11.2 Благајник ће водити правоваљано књиговодство Друштва.

11.3 Финансијски обрачуни Друштва ће бити контролисани најмање једном годишње од стране књиговође или књиговођа постављених на годишњој скупштини.

11.4 Завршни рачун (урађен од стране овлашћених финансијских стручњака), за претходну финансијску годину, Одбор подноси на годишњој скупштини.

11.5 Друштво отвара рачун код National Westminster Bank Plc, Fulham Branch, 831 Fulham Road, SW6. Рачун носи име Друштва, с тим да се Банка може променити на иницијативу Одбора. Одбор даје писмено овлашћење Благајнику, Секретару и овлашћује још два члана Одбора да потписују чекове у име Друштва. Сви чекови морају бити потписани од најмање два од четири овлашћена потписника.

12. Имовина задужбине

Покретна и непокретна имовина коју је друштво стекло или је прибављена у име Друштва, ставља се у задужбину над којом су повереници најмање три особе, а највише четири особе (које нису чланови Одбора). Задужбина може да се повери на старање и организацијама које су по закону овлашћене да делују као повереништва. Повереници ће регистровати и укњижити такву имовину кроз задужбину, а у име и за рачун друштва. њихове обавезе и права ће се дефинисати актом о оснивању задужбине.

13. Измене и допуне статуте

Сви предлози за измену или допуну овог Статута морају бити поднети у писменој форми Секретару Друштва најмање 28 дана пре дана одржавања састанка, на коме ће се предлог разматрати. Свака измена мора да буде одобрена:

(а) Простом већином гласова чланова Одбора који су присутни на састанку и

(б) Двотрећинском већином гласова чланова појединаца и представника припојених организација и секција Друштва присутних на скупштини Друштва.

Писмено обавештење о одржавању састанка мора бити у сагласности са постојећом процедуром за заказивање састанака. Састанак се мора заказати најмање 14 дана пре расправе о предлогу који мора бити писмено образложен.

Измене и допуне члана 2 (циљеви), члана 11 (финансије), члана 14 (престанак рада Друштва), као и овог члана ступају на снагу тек када их писмено одобри надлежна институција: “Charity Commissioners”. Измене и допуне овог Статута којом би Друштво престало да буде добровољна организација нису дозвољене

14. Престанак рада Друштва

Уколико Одбор у било које време простом већином одлучи да је због трошкова или неког другог разлога неопходно да се Друштво расформира сазваће састанак чланова Друштва који имају право гласа. Позив за састанак мора бити упућен најмање 21 дан пре одржавања састанка и мора да садржи писмено образложење предлога одлуке која ће бити разматрана на састанку. Исто мора бити упућено у писменој форми Charity Commissioners-у за Енглеску и Велс. Ако такав предлог буде усвојен простом већином гласова пресутних на састанку, Одбор има овлашћење да отуђи имовину Друштва. Са имовином која преостане после измирења свих дугова и обавеза располагаће се у складу са чланом 2.1.1 а по одлуци Одбора уз одобрење Charity Commissioners-а за Енглеску и Велс.

15. Обавештавање

Сва обавештења Секретар Друства уручује било ком члану лично или преко овлашћеног представника тако што их шаље поштом на последњу познату адресу у Уједињеном Краљевству. Такво писмо се сматра примљеним у року од 10 дана од дана слања поштом.

16. Тумачење

Тумачење овог Статута врши се у складу са одредбама Закона о тумачењу из 1978, по коме се иначе врши тумачење законских аката Парламента.

Статут је усвојен као Статут Српског Друства на јавном састанку одрзаном у Hammersmith and Fulham Town Hall, 21. септембра 1995.

Потпис:

М. Гавриловић, Председавајући

С. Михајловић, Секретар (8.11.1995)